Úvodní ustanovení:
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi společnostmi LABOSERV s.r.o., se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno-Slatina, IČO: 25507150, DIČ: CZ25507150, LABOSERV.SK s.r.o., se sídlem: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 45450196, DIČ: SK2023013960, (dále jen dodavatel / lé) a jejich odběrateli. Odběratelem může být fyzická nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání a který odeslal dodavateli řádnou objednávku. Z tohoto důvodu se řídí vztahy mezi odběratelem a dodavatelem Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Kontakty na dodavatele:
LABOSERV s.r.o. T: +420 541 243 113, e-mail: objednavky@laboserv.cz, www.laboserv.cz, datová schránka 4mshi4x.

LABOSERV.SK s.r.o. T: +421 220 545 113, e-mail: objednavky@laboserv.sk, www.laboserv.cz, 

Nabídka zboží:
Nabízené zboží a služby jsou prezentovány odběrateli osobně, prostřednictvím obchodních zástupců dodavatele nebo formou katalogové nabídky na internetu. Název a informace o produktu (katalogové číslo, velikost balení aj.) jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu informací bez předchozího upozornění odběratele. Cena produktů je uvedena v katalogovém ceníku dodavatele, který je zveřejněn v internetové prodejně LShop (www.lshop.cz).

Objednávka zboží a kupní smlouva:
Objednávky jsou dodavatelem přijímány pouze písemně (poštou) nebo elektronickou formou, e-mail zaslaný na objednávkový e-mail dodavatele objednavky@laboserv.cz nebo je možno objednávku vytvořit přes internetovou prodejnu LShop. Objednávka musí vždy obsahovat všechny potřebné údaje identifikující odběratele (obchodní jméno, fakturační adresu, adresu dodání, IČO, DIČ, ČBÚ, aj.), kontaktní osobu, která danou objednávku za odběratele vyřizuje, včetně spojení na ni, tj. e-mail a telefon. Dále pak údaje charakterizující objednávané zboží (katalogové číslo, název produktu, počet a  velikost balení, aj.). Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné objednávky do informačního systému dodavatele a jejím zpětným, písemným (e-mail) potvrzením (tzv. akceptací objednávky) odběrateli. Odběratel může do 48 hodin vznést požadavek na úpravu vystavené akceptace objednávky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Cena zboží:
Cena zboží je stanovena dohodou a je pevná. Pro zboží platí katalogová cena, která je uvedena vždy v ceníku dodavatele (aktuálně platný ceník je LABOSERV 2024 / LABOSERV.SK 2024) a která je také zveřejněna u nabízeného zboží v internetové prodejně LShop. Cena zboží v ceníku je uvedena jako cena konečná a je uváděna u zboží bez i včetně DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat náklady na balné a přepravu zboží zejména u zásilek s celkovou cenou nižší než 3000 Kč bez DPH.

Platební podmínky:
Odběratel uhradí dodavateli cenu předmětu smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí předmětu smlouvy. Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře. V případě, že smluvní strany dohodnou ve smlouvě placení záloh na cenu předmětu smlouvy a záloha není řádně a včas zaplacena, je oprávněn dodavatel přerušit plnění předmětu smlouvy do doby zaplacení zálohy; o tuto dobu se prodlužuje doba plnění předmětu smlouvy. V takovém případě je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že předmětem smlouvy je opakující se plnění a odběratel je v prodlení s plněním peněžitého plnění, je dodavatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy a/nebo požadovat platbu předem. V takovém případě je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Pro případ prodlení s úhradou ceny předmětu smlouvy nebo záloh má dodavatel vůči odběrateli právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Trvá-li prodlení odběratele déle než 30 dnů, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou si strany povinny navrátit vše, co doposud podle smlouvy získali. V případě, že byla mezi dodavatelem a odběratelem ujednána jakákoli sleva z ceny předmětu smlouvy, pak odběratelův nárok na tuto slevu zaniká v okamžiku, kdy dojde ze strany odběratele k prodlení s úhradou ceny předmětu smlouvy. Daňový doklad za odebrané zboží je zákazníkovi odesílán elektronickou cestou na dohodnutý e-mail, v případě požadavku odběratele na vystavení a zaslání papírového dokladu bude dodavatel účtovat poplatek 30 Kč + DPH ve stanovené zákonné výši.

Vrácení zboží:
Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 7 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami.

Záruční podmínky:
Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí odběratelem a za vady, které se vyskytnou na zboží po jeho převzetí odběratelem v záruční době. Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a odběratel nepožaduje výměnu produktu, má odběratel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží.
Záruka se nevztahuje na závady zboží vzniklé po jeho převzetí následnou nesprávnou přepravou, nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením a na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.). Záruka se také nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení. Záruka platí pouze pro odběratele uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.

Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo reklamačním řádu společnosti LABOSERV s.r.o.

Odstoupení od kupní smlouvy:
Rozhodne-li se odběratel pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, kontaktuje dodavatele s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Uvede informace o číslu objednávky nebo faktury, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz. Po domluvě odběratel zašle zboží zpět na adresu uvedenou na prodejních dokladech a to za následujících podmínek:
– zboží nesmí být použité
– zboží musí být nepoškozené
– zboží musí být kompletní
– ke zboží musí být přiložen daňový doklad
– zboží nesmí být dodavateli zasláno na dobírku
– zboží je zasláno doporučeně a pojištěné

Dodavatel neručí za ztrátu nebo poškození zaslaného zboží. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, dodavatel peníze za zboží převede na účet odběratele a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které dodavatel vynaložil v souvislosti s dodáním zboží odběrateli (např. přepravné a balné).

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude odběratel kontaktován dodavatelem za účelem dohodnutí podmínek odstoupení od smlouvy. Nedojde-li k vzájemně přijatelné dohodě s odběratelem, nebude požadavek na odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptován a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamační řízení:
Reklamační řízení se řídí Reklamačním řádem společnosti LABOSERV s.r.o.  V případě výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace provozovna dodavatele. Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o nákupu reklamovaného zboží. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní. Odběratel je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.

Zpracování a ochrana osobních údajů:
Odesláním objednávky a poskytnutím osobních nebo firemní údajů, které odběratel dodavateli poskytne, zároveň poskytuje dodavateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Tento souhlas může odběratel kdykoliv odvolat zasláním e-mailové žádosti na adresu laboserv@laboserv.cz nebo odhlášením odběru novinek přímo v obchodním sdělení nebo prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.laboserv.cz. Poskytnuté osobní údaje jsou dodavatelem zpracovávány ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Dodavatel je zpracovává v pozici správce a zavazuje se, že osobní údaje odběratele nepředá žádným dalším příjemcům, pokud to nevyžaduje zákon.
Odběratel má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze dodavatele, pokud neučinil žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu dodavatele. V této žádosti musí být uvedeny kontaktní údaje odběratele. Dále má právo být informován  o případech porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by případ porušení  mohl mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody, či vznést dotaz na informace o kategoriích  zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze jejich zpracování.

Závěrečná ustanovení:
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2024. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné také na www.laboserv.cz. Odesláním objednávky odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

Aktualizováno: Brno – 2024-01-01