JetMK.CZ

Základní vyhledávání

Nahrávám strom......

Reklamace

Vážený zákazníku,

vyřízení Vaší objednávky věnujeme maximální pozornost. Než se objednané zboží dostane až k Vám, prochází nejen naším skladem, ale i výrobou a přepravou. Může tedy dojít k výrobní vadě nebo k poškození zásilky během přepravy. Pro případ, že nejste s obsahem zásilky spokojeni,  předkládáme Vám následující reklamační řád.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Účel a použití

Tento reklamační řád stanovuje zásady a postup pro reklamace neshodných produktů dodaných společností LABOSERV s.r.o. (dále jen dodavatel), a to v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009.

2. Rozsah platnosti

Tento řád platí pro reklamační řízení mezi dodavatelem (provozovatelem prodejny LShop.cz) a jeho odběrateli. Řád je závazný pro všechny dotčené pracovníky dodavatele a nabývá platnosti dnem jeho vydání. Každá reklamace se posuzuje podle reklamačního řádu platného v době převzetí reklamované dodávky zákazníkem nebo prvním přepravcem.

3. Obecné informace

Každá reklamace je vyřizována pouze v reklamačním řízení. Toto řízení zahajuje pověřený pracovník dodavatele (dále jen PPD) na základě podnětu od zákazníka. Podnětem zákazníka se rozumí vyplněný a předaný reklamační protokol (dále jen RP). Vzor formuláře „Reklamační protokol" je pro zákazníky dosažitelný na webové prezentaci dodavatele www.laboserv.cz, nebo jej obdrží zákazník od PPD na vyžádání. Zákazník je povinen předat zástupci dodavatele řádně vyplněný RP, popř. jej vyplnit na místě ve spolupráci s PPD, a to neprodleně poté, kdy zjistil skutečnosti opravňující jej k reklamaci. Neúplný nebo špatně vyplněný RP je dodavatel oprávněn odmítnout a vrátit zákazníkovi k doplnění. Do opětovného odevzdání RP se přerušuje lhůta stanovená pro vyřízení reklamace. Na základě správně vyplněného a předaného RP zapíše PPD reklamaci do „Knihy reklamací", čímž je reklamaci přiděleno její evidenční číslo.

Reklamační řízení končí rozhodnutím o jeho vyřízení na RP. Toto rozhodnutí je dodavatel povinen vydat do 30-ti dnů poté co PPD obdržel řádně vyplněný RP. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, musí rozhodnutí obsahovat návrh na způsob vyřízení reklamace. Posouzení třetí nezávislou stranou si může ve lhůtě stanovené reklamačním řádem vyžádat jak zákazník, tak i dodavatel. Je-li pro posouzení reklamace nutné zpracování posudku třetí stranou, přerušuje se po dobu jeho zpracování 30-ti denní lhůta stanovená pro vyřízení reklamace.

4. Podmínky reklamace

4.1. Kvalitativní reklamace

Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo výrobcem určeno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo.

Při zjištění této vady na zboží, zákazník neprodleně kontaktuje pracovníka dodavatele, a to prostřednictvím obchodního zástupce (dále jen OZ) nebo telefonicky, osobně, e-mailem. Příslušný OZ dodá zákazníkovi formulář RP a domluví se na způsobu předání reklamovaného zboží.

Zákazník sám nebo ve spolupráci s PPD řádně vyplní RP, případně dodá další podklady nutné pro uznání reklamace (laboratorní protokol aj.). Reklamaci na vadné zboží, bez řádně vyplněného RP a dodání podkladů nutných pro uznání reklamace nelze vyřídit. O vrácení vadného zboží rozhodne PPD.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká, pokud bylo zboží poškozeno:

  • skladováním zboží neodpovídajícím charakteru zboží
  • mechanickým poškozením zboží
  • použitím zboží v rozporu s dodacími podmínkami nebo návodem k použití

4.2. Kvantitativní reklamace

Osobní převzetí zboží.

Při osobním převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat množství a sortiment přebíraného zboží podle prodejních dokumentů. Správnost přebíraného zboží potvrdí svým podpisem na dodacím listě. Pokud následně zjistí zákazník rozdíl, není již dodavatel povinen reklamaci uznat jako oprávněnou.

Doručení zboží přepravcem.

Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se doručením okamžik převzetí zásilky od přepravce. Při převzetí zásilky od přepravce je zákazník povinen ihned zkontrolovat, zda počet kartonů souhlasí s počtem uvedeným na přepravním listu a zda zásilka nebyla násilně otevřena nebo poškozena. Kartony musí být uzavřeny originální páskou dodavatele. Pokud zjistí nějaké poškození nebo neshodu není oprávněn zásilku převzít.

V případě, že při následné detailní kontrole zásilky zjistí zákazník jakýkoliv rozdíl mezi přiloženými dokumenty (dodací list či faktura) a skutečně dodaným zbožím, je povinen toto ihned - nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, oznámit dodavateli prostřednictvím vyplněného RP (e-mailem). Pokud tak neučiní, dodavatel není povinen případnou pozdější reklamaci uznat jako oprávněnou.

5. Náhrada škody

Oprávněná reklamace bude vyřízena výměnou, opravou reklamovaného zboží nebo případně vrácením peněz (dobropisem).        

Brno: 2015-08-20

Na úvod  »  Reklamace

Uživatel nepřihlášen

JetMK

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx